Home > Shop Products > All Games >

Vinhos Deluxe Edition: Complete Bundle - Chinese

Vinhos Deluxe Edition: Complete Bundle - Chinese


 
Alternative Views:


Our Price: $159.99
Sale Price: $143.99
You save $16.00!
Designer: Vital Lacerda
Disclaimer: This product is not eligible for promotional offers and coupons.


Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code: 102153-CN


Deluxe Bonus*:


 
Description
 

Vinhos 豪华版:完整捆绑包包括:

葡萄酒豪华版

Vinhos 豪华版:扩展包(鉴赏家、专家、岛屿、品酒室)


Vinhos(葡萄牙语中葡萄酒的意思)是一个关于酿酒业务的贸易和经济游戏。尽管面积不大,葡萄牙却是世界领先的葡萄酒生产国之一。在六年的收获中,您将种植葡萄藤,选择最好的品种,聘请最好的酿酒师,参加交易会,并向您的对手展示您是游戏中最好的酿酒师。


作为葡萄牙的酿酒师,球员们开发他们的葡萄园并生产葡萄酒以实现最大的利润。游戏的目的是生产可以换取金钱或胜利点数的优质葡萄酒。


Vinhos Deluxe Edition 包含 Ian O'Toole 的新艺术、Vinhos 原始游戏的所有组件和改进的规则,以及新的简化版游戏。棋盘是双面的,具有两个版本的游戏。


成分


1个双面游戏板

4个双面播放器板

2本规则书和1本参考书

4 玩家辅助

9 复古瓷砖

36块葡萄园瓷砖

19 酒厂瓷砖

12 地窖瓷砖

24 个葡萄酒专家瓷砖

6 波尔图葡萄酒瓷砖

104 酒砖

57 Bagos(钞票瓷砖) - 241、162、115、610

12 酿酒师 meeples

12个农民meeples

1 年/税务标记

20 个地区知名方块

4 个带有贴纸的功能标记(仅在 2010 年保留使用)

18 张 Magnate Action 牌(仅在 2016 年特别年份中使用)

22 个 Magnate Multiplier 牌(仅在 2016 年特别年份中使用)

4 个玩家动作标记(每种玩家颜色 1 个)

32 桶(每种玩家颜色 8 桶)

40 个光盘(每种播放器颜色 10 个)

20 块公平瓷砖(每种颜色 5 块)仅在 2010 年储备中使用

18 张纸牌 - 2 副牌,每副 9 张

Vinhos hohu bǎn: Wnzhěng kǔnbǎng bāo bāoku:

Ptojiǔ hohu bǎn

Vinhos hohu bǎn: Kuzhǎn bāo (jinshǎng jiā, zhuānjiā, dǎoyǔ, pǐn jiǔ sh)


Vinhos(ptoy yǔ zhng ptojiǔ de ysi) sh yīg guāny ningjiǔ yw de moy h jīngj yux. Jǐnguǎn minjī b d, ptoy qu sh shji lǐngxiān de ptojiǔ shēngchǎn guzhī yī. Zi li nin de shōuhu zhōng, nn jiāng zhngzh pto tng, xuǎnz zu hǎo de pǐnzhǒng, pnqǐng zu hǎo de ningjiǔ shī, cānjiā jiāoy hu, bng xing nn de dushǒu zhǎnsh nn sh yux zhōng zu hǎo de ningjiǔ shī.


Zuwi ptoy de ningjiǔ shī, qiyunmen kāifā tāmen de pto yun bng shēngchǎn ptojiǔ yǐ shxin zud de lrn. Yux de md sh shēngchǎn kěyǐ hunqǔ jīnqin hu shngl diǎn shǔ de yōuzh ptojiǔ.


Vinhos Deluxe Edition bāohn Ian O'Toole de xīn ysh,Vinhos yunshǐ yux de suǒyǒu zǔjin h gǎijn de guīz, yǐj xīn de jiǎnhu bǎn yux. Qpn sh shuāng min de, jyǒu liǎng g bǎnběn de yux.


Chngfn


1 g shuāng min yux bǎn

4 g shuāng min bfng q bǎn

2 běn guīz shū h 1 běn cānkǎo shū

4 wnjiā fǔzh

9 fgǔ czhuān

36 kui pto yun czhuān

19 jiǔ chǎng czhuān

12 djio czhuān

24 g ptojiǔ zhuānjiā czhuān

6 bō'ěrt ptojiǔ czhuān

104 jiǔ zhuān

57 Bagos(chāopio czhuān) - 241,162,115,610

12 ningjiǔ shī meeples

12 g nngmn meeples

1 nin/shuw biāoj

20 g dqū zhīmng fāngkui

4 g di yǒu tiēzhǐ de gōngnng biāoj (jǐn zi 2010 nin bǎoli shǐyng)

18 zhāng Magnate Action pi (jǐn zi 2016 nin tbi ninfn zhōng shǐyng)

22 g Magnate Multiplier pi (jǐn zi 2016 nin tbi ninfn zhōng shǐyng)

4 g wnjiā dngzu biāoj (měi zhǒng wnjiā yns 1 g)

32 tǒng (měi zhǒng wnjiā yns 8 tǒng)

40 g guāngpn (měi zhǒng bfng q yns 10 g)

20 kui gōngpng czhuān (měi zhǒng yns 5 kui) jǐn zi 2010 nin chbi zhōng shǐyng

18 zhāng zhǐpi - 2 f pi, měi f 9 zhāng


Related Products
Vinhos Deluxe: Tasting Room Expansion Pack Vinhos Deluxe: Islands Expansion Pack Vinhos Deluxe Vinhos Deluxe Edition: Complete Bundle
Sale Price: $10.99
Sale Price: $10.99
Sale Price: $98.99
Sale Price: $143.99
Vinhos Deluxe: Tasting Room Expansion Pack Vinhos Deluxe: Islands Expansion Pack Vinhos Deluxe Vinhos Deluxe Edition: Complete Bundle
Vinhos Deluxe: Connoisseur Expansion Pack Vinhos Deluxe: Expansion Bundle
Sale Price: $6.99
Sale Price: $44.99
Vinhos Deluxe: Connoisseur Expansion Pack Vinhos Deluxe: Expansion Bundle